Etiket arşivi: hilal

Ay

 • Neolitik Çağ’da tarımın keşfiyle birlikte ay, su, yağmur, kadınların ve hayvanların doğurganlığı, bitkiler, ölümden sonra insanın kaderi ve erginleme törenleri arasında organik bir bağ olduğu düşünülür.
 • Ayın sular üzerindeki etkisi çok erken zamanlarda keşfedilmiştir. Ay, suyla ilişkilidir.
 • Babil ay tanrısı Sin, suları denetler aynı zamanda otların yaratıcısıdır. Dionisos hem ay hem bitki tanrısıdır. Osiris ay, su, bitki ve tarım özelliklerini bünyesinde toplar.
 • Ay, bitki dünyasına tazelik veren gece çiğlerinin dağıtıcısı olduğu için yaşam ilkesini temsil eder.
 • Ay büyümenin efendisidir, suların, rahmin ve zamanın.
 • Ay sürekli yenilendiği için canlıdır ve tükenmez.
 • Her göksel varlığın hayvanlar dünyasında bir karşılığı olduğu düşünülmüştür. Ayın hilal hali ile boğa boynuzu arasındaki benzerlik dolayısıyla ay, birçok gelenekte çift boynuzla sembolize edilir. Boynuz yeni ayın simgesidir. Ay ve boğa arasında kurulan ilişki ile güneş ve aslan arasında kurulan ilişkinin sembolik ifadeleri mitlerde çok yaygın olarak kullanılmıştır.
 • Ay dişilikle ilişkilendirilir. Dolunay ayın dişilik yönünü açıkça göstermesidir.
 • Hilal İsis, İştar, Artemis gibi tanrıçaların sembolüdür.
 • Ay tüm bereketin kaynağıdır ve kadınların adet dönemini düzenler. Ay bir nevi kadınların efendisidir.
 • Asya mitolojilerinde ay, doğurgan dişi olarak gösterilir.
 • Türkler ve Moğollar adet görme dönemi ile ayın safhaları arasında ilişki kurmuşlardır. Günümüzde de kadının adet görme hali Türkçede ay ile ifade edilir.
 • Hunlarda aya övgü, başlıca ibadetlerden biri olmuştur. Eski Çin kaynaklarına göre Hun Hakanı, her sabah çadırdan çıkarken güneşe, geceleri de aya secde edermiş.
 • Oğuz Kağan Destanı’nda ay bir kadın gibi sunulur. Ay, Kağan’ın mucizeli doğum motifinde yer alarak Oğuz Kağan’ın Tanrı Oğlu/Gök Oğlu olduğu fikrini yaratır.
 • Ay ışığında hamile kalma motifi Moğol efsanelerinde de vardır.
 • Aydan hamile kalma fikri Eskimolarda da vardır. Eskimolarda genç kızlar gebe kalacakları korkusuyla aya bakmazlar.
 • Yakutlarda da ay ile ilk kadın arasında bağlantı kurulduğu için, günahkar bir kadın, ay ruhuna yakarıp, ondan af diler.
 • Afrika’da Pigmelerde yeni ay bayramı kadınlara, güneş bayramı erkeklere aittir.
 • Ayın dişi olduğu inanışındaki kültürler, ayın evreleri ile dişinin doğurganlığı arasında ilişki kurmuşlardır. Ayın hilal şekli kadının gebeliğini ve doğumunu sembolize eder.
 • Ayın her periyodik şeklinde dişilik, erkeklik evreleri geçişi vardır.
 • Ayın doğumu ve ölümünün erkek, tam şeklinin kadınlık formunda olduğu da düşünülür.
 • Ayın döngüsel hareketleri, değişmez evrensel yasaların kaynağı sayılmıştır.
 • Zaman ay evreleri aracılığıyla ölçülmüştür. Ay takvimine halk takvimi, çiftçi takvimi adları da verilir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Kapadokya, 2017.

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu, Kapadokya, 2017.

 • Ay hiyerofanileri (kutsalın bir yerde, nesnede veya durumda kendini göstermesi) şu temalarda sınıflandırılabilir:
  Bereket,
  Dönemsel yenilenme,
  Zaman ve kader,
  Aydınlık-karanlık karşıtlığı.
 • Dolunay-yeniay (ayın gökyüzünde görünmediği üç gün), üst dünya-alt dünya, iyilik-kötülük, var olmak-yok olmak vb. karşıtlıkları simgeler.
 • Ay ölçer, kaderi dokur, denir.

 

Yararlanılan Kaynak

Kaybolan İzler, Mümtaz Fırat, YKY, 2017.

 

 

Islam 8

Photo: ducanecundioglusimurggrubu.blogspot.com

Photo: ducanecundioglusimurggrubu.blogspot.com

The crescent moon, (hilal) is the accepted symbol of Islam, and this particular form of the moon has a religious significance. It is the symbol of rebirth, because it possesses both an open and closed form, like a person caught in the throes of death, before opening up and reviving. Thus the crescent is an image of heaven and a symbol of revival.

Apart from pork, blood, alcohol and narcotics, everything is permissible.  Muslims are forbidden to eat the meat of any animal that dies of natural causes instead of being slaughtered in the prescribed manner.  Traditionally, animals are slaughtered after first pronouncing the name of Allah and then the blood is drained, a method similar to that used by the Jews.

Photo:www.fotokritik.com

Photo:www.fotokritik.com

Muslim women may not marry non-Muslim men, but Muslim men are permitted to marry other “Peoples of the Book”, i.e., Christians and Jews.

Like Jewish males, Muslim males are circumcised, but Muslim circumcision is performed on no fixed date just before reaching puberty and is a festive occasion, with special clothes for the boy, and entertainment provided. Islam forbids usury.

In Islam, conduct and practices which are in accordance with the words of the Prophet Mohammed are known as Sunna. The branch of study which organises this learning is called Hadith. SUNNISM is the collective name for the doctrines based on the form of belief determined and practised by the disciples according to the Prophet Mohammed’s Sunna. Sunni Muslims regard the first four Caliphs as the true successors of the Prophet. In Sunnism it is held that the Caliphs should be chosen through decisions of the Islamic community. They may be chosen from people of any race or region.

The four schools of law that have survived in Sunni Islam are Hanafi, Maliki, Shafi’i and Hanbali. The Hanafi is the most followed and which was accorded official recognition by the Ottoman Empire. Most Muslims in central Asia, India and Turkey, and many throughout the Middle East, follow Hanafi. The Maliki School prevails throughout northern and western Africa, in the Sudan and parts of the Persian Gulf, The Shafi’I is found mostly in eastern Africa, parts of Arabia and throughout southeastern Asia, and the Hanbali, now the least followed among the Wahhabis of central Arabia and parts of the Persian Gulf.

There are 1.3 billion Muslims in the world that is one person in every five. 20% of Muslims are from the Arabic-speaking world. 5% of Arabs are not Muslims.  83% of Muslims are Sunni, 16% Shi’ite and 1% other sects.

 

Medallions inscribed with the name of Allah, the Prophet Mohammed, the first four caliphs and the two grandchildren of Prophet Mohammed. The Hagia Sophia, Istanbul, Turkey. Photo:www.cbn.com The

Medallions inscribed with the name of Allah, the Prophet Mohammed, the first four caliphs and the two grandchildren of Prophet Mohammed.
The Hagia Sophia, Istanbul, Turkey.
Photo:www.cbn.com The

Photo: tr.wikipedia.org

Photo: tr.wikipedia.org