Etiket arşivi: Antakya

Bizans İmparatorluğu 126| Patrikhane 5

Patrikhane’nin Ayios Yeoryios Kilisesi’ne bitişik olan idari binaları 1941’deki yangından büyük zarar görmüş, 1989 yılında başlanan restorasyon 1991 yılında tamamlanmıştır. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Patrikhane’nin Ayios Yeoryios Kilisesi’ne bitişik olan idari binaları 1941’deki yangından büyük zarar görmüş, 1989 yılında başlanan restorasyon 1991 yılında tamamlanmıştır.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Patrikhane’nin ökümenik olup olmadığı, buna kimin karar vereceği ve nasıl karar verileceği konuları çok tartışmalıdır. Fener’in ökümenik olma konusuna olumlu yanıt verenler olduğu gibi olumsuz yaklaşanlar da vardır. Patrikhane’nin ökümenik olmasının Türkiye Cumhuriyeti için faydalı mı zararlı mı olduğu konusu da tartışmalıdır. Biz her iki yöndeki görüşlere de yer vermeye çalışacağız.
 • Ökümenik üç anlama gelir: Evrensel; Bütün kiliseleri içine alan; Evrensel yargılama yetkisi olan.
 • Bir kilisenin ökümenik olabilmesi için Apostolik olması, yani havarilerden biri tarafından kurulmuş olması gerekir. Antakya Aziz Petrus, Roma Aziz Petrus ve Pavlus, İskenderiye İncil Yazarı Markos tarafından kurulmuştur. Bunlarda bir tartışma yoktur. Konstantinopolis Kilisesi’nin Aziz Andreas tarafından kurulmasına dair bazı tartışmalar vardır.
 • Patrikhane’nin ve Patrik’in tüm dünya Ortodokslarının lideri, ökümenik, olduğu yönündeki iddia, bazı görüşlere göre, üç onay gerektirmekte:
  *Dünya üzerindeki Ortodoksların icazeti,
  *Yazılı olmayan Hıristiyan hukukunun bu konuya ilişkin usul kurallarına uyulduğu yönündeki kabul,
  *Türkiye’nin onayı.
 • Ökümenik olma konusuna olumsuz yaklaşanlar, 381 yılında yapılan Konstantinopolis Konsili’nde Konstantinopolis Piskoposluğunun (Patriklik), Roma Piskoposluğuna (Papalık) denk sayılması ve bu statünün 451 yılında yapılan Khalkedon Konsili’nde teyit edilme kararının Konsil’e katılan az sayıda din adamına zorla imzalattırıldığını; kararın, başta Roma Kilisesi olmak üzere hiçbir kilise tarafından kabul edilmediğini; kararın hayata geçirilmesi için Antakya ve İskenderiye Apostolik kiliselerinin patrikliklerinin ortadan kaldırıldığını, bu yüzden Hıristiyan hukukunun Fener Rum Patrikhanesi’nin ökümenik olma iddiasını kabul etmediğini öne sürmektedirler.
 • 325 yılında yapılan, Kiliseyi yapılandıran Birinci İznik Konsili’nin üç ökümenik kilise saptadığını, bunların ise Roma, İskenderiye ve Antakya olduğunu; bu üç kilise dışında ökümenik sıfatına sahip kilise olmadığı öne sürülür.
 • 451 yılında toplanan Khalkedon Konsili’nin Konstantinopolis Kilisesi’ne, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde, ökümenik olarak belirlediğini savunanlar da vardır.
 • Yine muhaliflerin görüşüne göre, Lozan Antlaşması’nın azınlıklar ile ilgili maddeleri uyarınca, Patrikhane, gayri Müslim azınlıklara ait herhangi bir kilise veya sinagogdan daha fazla yetki veya hakka sahip değildir; Türkiye açısından Patrikhane, Ortodoks azınlığın dini ihtiyaçlarını karşılayan, tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi, dini bir müessesedir. Lozan’da varılan sözlü anlaşma gereği, Fener Patrikhanesi azınlığın kilisesi olarak tanımlanmış, 1453-1923 yılları arasında sahip olduğu idari, siyasi ve yargısal hak ve imtiyazlarına son verilmiştir. Bu çerçevede, idari açıdan Eyüp Kaymakamlığı’na, Fatih Savcılığı’na ve İstanbul Valiliği’ne muhataptır. Hıristiyan hukukunca tanınsaydı dahi Patrikhane’nin Türkiye’den ökümenik iddiasını tanımasını isteme hakkı yoktur.
 • Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasında Fener’in ön şartı, kurumun tamamen Patrikhane’ye bağlı olması ve burada diğer Ortodoks ülkelerin din adamlarının da yetiştirilmesidir.
 • Lozan Antlaşması’nda Fener Patrikhanesi için ökümenik ibaresi yoktur.
 • Lozan’dan beri TC’ye göre Patrikhane, Türkiye’deki Rum Ortodoksların dini otoritesidir.
 • Herhangi bir dünyevi iktidarın Patrikhane’ye ökümenik sıfatını vermeye yetkisi olmadığı savunulduğu gibi, Türk Dışişlerini yetkili gibi görenler de vardır.
 • Türk Ortodoks Kilisesi, Patrikhane’nin liderliğini kabul etmez.

Bizans İmparatorluğu 125| Patrikhane 4

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Katoliklerden farklı olarak, Ortodoks dünyası, çok kutuplu bir yapıya sahip.
 • Ortodoksların tarihsel olarak dört merkezi var: Kudüs, İskenderiye, Antakya ve İstanbul. Bir görüşe göre, bunlardan ilk üçü, doğrudan doğruya İsa’nın havarileri tarafından kuruldukları için, daha kutsal olarak kabul ediliyor. İstanbul Kilisesi’nin önceliği ise Bizans’ın başkenti olmasından kaynaklanıyor, deniyor.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflaması, Fener Patrikhanesi’nin Ortodoks Kiliseler üstündeki otoritesini de zayıflattı. Osmanlı’dan bağımsızlığını kazanan ülkelerin kiliseleri Patrikhane’nin yetkilerini kabul etmediklerini açıklayarak birer milli kiliseye dönüştü. Balkanlar’da yeni devletlerin kurulması ile birlikte bölgede otosefal kilise yapılanması hakim oldu. Bunlardan biri de Atina’daki Yunan Ortodoks Kilisesi idi. Fener Patrikhanesi’nin yetkilerini kabul edenler Yunanistan’a sonradan bağlanan kuzey kesimdeki kiliseler, Girit ve 12 Ada Metropolitleri ve Yunanistan dışında yaşayan Yunanlıların mensubu oldukları kiliselerdir. Dolayısıyla Yunanistan’ın bir bölümü otosefaldir. 1883’ten beri Yunan Kilisesi bağımsız ise de bazı tasarruflarını patriğin onayına sunuyor.
Ayios Yeoryios Kilisesi’nin içinden. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Ayios Yeoryios Kilisesi’nin içinden.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Otosefal kiliseler, patriklere bağlı olmalarına rağmen kilise işlerini ulusal düzeyde herhangi bir patrikten bağımsız olarak yönlendirebilen, ama Ortodoksluğu bağlayıcı kararlar alamayan kiliselerdir.
 • Dünya üzerindeki Ortodoks Kiliseleri üç gruptan oluşuyor:
  *Patriklik Düzeyindeki Kiliseler: İskenderiye, Antakya (Şam), Kudüs, İstanbul.
  *Ulusal Kiliseler: Moskova, Belgrad, Bükreş, Sofya, Tiflis.
  *Otosefal Kiliseler: Yunanistan, Güney Kıbrıs, Arnavutluk, Polonya, Gürcistan, Kanada, ABD, Afrika Metropolitlikleri.
 • Fener Patrikhanesi’ne bağlı metropolitlikler ve başpiskoposluklar şunlardır: Kadıköy, Gökçeada, Bozcaada, Prens Adaları, Terkos, Girit, 12 Adalar, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Avrupa.

ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa’da yaşayan bütün Ortodokslar Fener’e bağlı değildir. Sadece buralarda yaşayan Yunanlıların bağlı oldukları kiliseler Fener’e bağlıdır. ABD’de 14 milyon civarında Ortodoks nüfus vardır ve bunların 2 milyonu Yunan’dır ve Fener’e bağlıdır. Ayrıca, Aynaroz, Patmos, Selanik, Cenevre ve Kore’de de bazı kurumlar Fener’e bağlı olarak çalışmaktadır.

 • Fener Patriği’nin otoritesi altında olmayan otosefal Ortodoks kiliseleri liderlerini kendileri seçer, ama meşruiyet, İstanbul’daki Eşitler Arasında Birinci (Pirumus Inter Pares) olan Patrikhane’den gelir. Bunlar, liderlerini İstanbul’a teklif eder ve son seçimi İstanbul yapar.
 • Fener Rum Patrikhanesi, 9. yüzyıldan bu yana ayinlerde ilk sırada anılmaktadır. Ayinlerde sayılış sırası İskenderiye, Antakya, Kudüs, Rusya, Belgrad, Romanya, Bulgar, Tiflis Patriklikleri, Kıbrıs ve Atina Başpiskoposluğu, Polonya Metropolitliği, Arnavutluk ve Çekoslovakya Başpiskoposluğu şeklindedir.
 • Ancak kesin olan şey, Ortodoks dünyasının onursal merkezi Fener Rum Patrikhanesi’dir.
 • Yunanistan Başpiskoposunun Patrik Bartholomeos ile arası çok bozuk ama, genellikle Yunanlılar, Osmanlı İmparatorluğu devrinde Yunan kültürünü ve milli kimliğini ayakta tuttuğu için Patrikhane’ye karşı şükran duygusu içindeler. İstanbul’a gelen Yunanların çoğu mutlaka Patrikhane’ye giderler. Bir ara Yunanlılar, Patrikhane’yi bir Yunan adasına taşıyıp ona “zulme uğramış sürgünde Patrikhane” adını vermeyi düşünmüşlerdi.

 

Bizans İmparatorluğu 122| Patrikhane 1

 • 381’de Konstantinopolis’te toplanan Konsil’de Konstantinopolis Kilisesi’ne Patriklik statüsü verilmiş ve Konstantinopolis Piskoposluğu (Patriklik), Roma Piskoposluğuna (Papalık) denk sayılmış, iki makamın eşit haklar taşıdığı karara bağlanmıştı.
 • 451 yılında toplanan Khalkedon (Kadıköy) Konsili, Konstantinopolis Patrikliği’nin ökümenik unvanını resmen tanıdı. Bu konsilde, Hıristiyan alemini beş yetki alanına bölen sıralamasında Konstantinopolis, başkent piskoposluğu olarak hepsinin üstüne çıkarılırken; Roma Kilisesi’ne muğlak bir öncelikten de bahis vardı. Bu önceliğin biçimsel mi, yoksa eylemsel mi olduğu tartışma konusu oldu.
 • Konstantinopolis Kilisesi, Roma’nın önceliğini salt tarihçesine dayalı protokolde birincilik olarak algılarken; Roma Kilisesi, tüm Hıristiyan aleminin öncülüğü olarak yorumluyordu.
 • Beş yönder Kilise’ye başpiskopos atama ve azletme yetkisi Konstantinopolis’teki imparatora aitti.
 • Papalık, 8. yüzyılda Büyük Konstantin’in Bağışı diye sunduğu vasiyet ile yetki engelini aştı ve 11. yüzyıla gelindiğinde dört Başpiskoposluğun üstünde bir temyiz makamı olma iddiasını taşıyordu.
 • Roma Kilisesi’nin, İsa’nın on iki havarisinden birincisi Petrus tarafından kurulduğu, Petrus’un Roma’da öldüğü ve gömüldüğü iddiası ile Papalık, Hıristiyanlığın beş Kilisesi’nden ilk sıradaki ve lideri olduğunu iddia ediyordu.
 • Roma Kilisesi, 451 yılındaki Khalkedon Konsili’nde kabul edilen Konstantinopolis Kilisesi’nin Resul Andreas tarafından kurulduğu kararını tanımamıştı. Dini jargonda, bir Havari/Resul tarafından kurulan kilise Apostolik oluyordu. Roma’ya göre, Konstantinopolis Kilisesi bir havari tarafından kurulmadığı için öncül olamazdı. Resul Andreas, Resul Petrus’un kardeşiydi.
Havari Aziz Andreas. Fotoğraf: bnr.bg

Havari Aziz Andreas.
Fotoğraf: bnr.bg

 • Doğu Slavlarının din değiştirmesi, Bizans Hıristiyanlığını, dolayısıyla patriğin nüfuz alanını genişletmişti.
 • Konstantinopolis Patrikliği, Yunanistan’dan Asya’ya uzanan Doğu Roma İmparatorluğu’nun Ortodoks ahalisi başta; Ukrayna, Rusya, Belarus Slavları, Gürcü, Bulgar, Sırp, Makedon, Rumen gibi Ortodoks Kiliseleri, en üst makam olarak Konstantinopolis Patrikliği’nin otoritesine bağlıydılar. Bu cemaatlerin patrikleri ve kilise papazları, Konstantinopolis Patriği tarafından atanır ya da onaylanırdı.
 • 7. yüzyılda Konstantinopolis Patriği’nin görev alanı Antakya, Kudüs ve İskenderiye gibi, Araplar tarafından fethedilen Doğu patrikliklerini kapsamıyordu.
 • Patrikliğin önderliği imparatora ve imparatorluğa bağlıydı. Misyoner gönderilmesi gibi dini inisiyatifler patrik kadar imparatorların da yetki alanı içindeydi.
 •  13. yüzyıldan itibaren imparatorluğun parçalanması sırasında patriğin Büyük Kilisesi, Ortodoks dünyasının birliğini temsil etmeye başladı.
 • Şehrin Latinler tarafından işgal edildiği dönemde Konstantinopolis Patriklik Makamı da İznik’te yapılandı.
 • Son İmparator Konstantin Paleologos’un Konstantinopolis’i Osmanlı’dan korumak için Papa’dan yardım istemesi; Konstantinopolis Patrikliği’nin 1448 yılında Papa’nın Floransa’da Katolik ve Ortodoks birliğini sağlamak amacıyla topladığı din kurultayına katılmasını fırsat bilen, Papa’nın otoritesini asla tanımayan Rusya, kendi patrikliğini otosefal, yani bağımsız ilan etti. Çarlık güçlendikçe, Rusların Ortodoksluğun koruyucusu olduğu tezi de güçlendi. Ortodoksluğun tarihsel merkezlerinden biri olmayan Moskova Patrikhanesi, kendisinin dünyadaki en büyük Ortodoks cemaate sahip olduğunu, Türk topraklarında kalmış bir kilisenin kendisine gerçek anlamda liderlik yapamayacağını öne sürüyordu.
 • Son İmparator Konstantin Paleologos’un yeğeni Prenses Zoe Sofia, 1472 yılında Moskova Büyük Prensi İvan Vasilyeviç ile evlenince Paleologos Hanedanı Rusya’da devam ediyor, Üçüncü Roma Moskova’dır savı oluştu.
 • Bizans döneminde, patriğin ikametgahı Aya Sofya’nın güney cephesine bitişikti. 532 yılındaki Nika Ayaklanmasında Aya Sofya yanınca, Justinyen Aya Sofya’nın yapımı sırasında Patrikhane’yi Aya Sofya’nın batısındaki Theotokos Khalkoprateia Kilisesi’ne taşıtmıştır. Kilise yaklaşık 5 sene boyunca bu işlevi görmüştür. Kiliseden günümüze pek bir şey kalmamıştır.

 

Bizans İmparatorluğu 98| Türkler ve Bizans 4 Malazgirt Savaşı 2

Malazgirt Savaşı, 1071. Fotoğraf:www.thewhitetree.org

Malazgirt Savaşı, 1071.
Fotoğraf:www.thewhitetree.org

 • Romen Diyojen Erzurum yakınında kamp kurar, ordusunun büyük kısmını Van Gölü’nün kuzey kıyısına, çok iyi savunmaya sahip bir Selçuk kalesi olan Ahlat’a gönderir. Kendisi de diğer başkomutanı ile Malazgirt kasabasına doğru yola çıkar. Sultanın yeni ordusuyla yola çıktığı haberi ile Ahlat tarafına giden ordu dağılır. İmparator savaş meydanında Selçukluların karşısına çıktığında ordusunun yarısından çoğu firar etmiştir. Uz (Oğuz)ücretli askerleri Selçuklu saflarına katılmıştır. Orduda Türk kökenli başka birlikler de vardır. İmparatorun ücretli askerleri hor gördüğü ve kendi yerel ordularını açıkça onlara yeğlediği bilinmektedir. Bir-iki gün sonra Selçuklulardan ateşkes öneren bir heyet gelir.
 • Alp Arslan savaş başlamadan önce büyük ihtimalle şehit düşeceğini söylemiş, beyazlar giymiştir. Etrafındakilere de ölmesi halinde, yerine oğlu Melik Şah’ın geçirilmesi için yemin ettirmiştir. Selçuklular her zaman düzensiz savaş taktiklerine (akın, pusuya düşürme ve ani saldırı) güvenmişlerdir. Meydan savaşından kaçındıkları söylenir.
 • İmparator ateşkes öneren heyeti kovar, savaş hazırlıklarına geçer. Kamp yeri dışında herkes kaçmaya başlar. İmparator, savunmasız kalmasına rağmen kaçmayı reddetmiş ve sonuna kadar savaşmıştır. Zincire vurulmuş halde Alp Arslan’ın huzuruna çıkartıldıktan sonra bir hafta Türk kampında kalır, Alp Arslan’ın masasında onunla birlikte yemek yer. Merhametli bir barış antlaşması yapılır, Sultan sadece Malazgirt, Antakya, Urfa ve Hieropolis’i (Pamukkale yakınları) ve imparatorun kızlarından birini oğullarından birine gelin ister. Kefaret bedeli olarak istediği on milyon altın sikkeyi, imparator hazinede bu kadar para olmadığını söyleyince bir buçuk milyona indirir. Bir de yıllık üç yüz altmış bin sikke haraç ister. Romen Diyojen Selçuklu kampından Konstantinopolis’e doğru yola çıkarken Sultan yanına iki emir ve yüz Memluk verir. Alp Arslan,  Romen Diyojen’ in tahtta kalmasını, yapılan anlaşmanın geçerliliğini korumasını istiyordu.
 • Bu karışıklık döneminde Normanlar Bari’ye saldırmış, 32 ay direnen şehir sonunda teslim olmuş, imparatorluğa ait İtalya’daki tek şehir olan Bari’nin kaybı ile beş yüzyılı aşkın bir sürenin ardından Bizans İtalya’sı sona ermişti.
 • Alp Arslan’ın hesapları tutmaz, Romen Diyojen tahtını koruyamaz, VII. Mihail Dukas (1071-1078) Aya Sofya’da taç giyer ve antlaşmayı tanımaz. Selçuklular, Malazgirt’ten iki yıl sonra, 1073’te Anadolu’ya doğru sistematik bir hareket başlatır.
 • 1080 yılına gelindiğinde Selçuklu Sultanı Melik Şah, Anadolu içlerine doğru uzanan 80.000 kilometrekarelik bir alanın hakimi olmuş, bölgeye “Rum Sultanlığı” adını vermiştir. Bu durumda Bizans, tahıl kaynağının büyük kısmını ve iş gücünün de yarıdan fazlasını kaybetmiş oldu. (Alp Arslan’ın oğlu Melik Şah komutanlarının biri tarafından saldırıya uğramış ve 41 yaşında 1092 yılında ölmüştür.)
 • Bizanslılar Norman paralı askerlerinin isyanı sırasında Selçukluları yardıma çağırırlar.
 • Üç yıl sonra, 1081 yılında ünlü Anna Komnena’nın babası I. Aleksios Komnenos (1081-1118) tahta çıkar ve 37 yıl boyunca başta kalır. Yeni bir problem ortaya çıkar: Haçlı Seferleri.
 • İmparatorluğu uzun yıllar tehdit eden Peçenek Türkleri, İmparator İoannes Komnenos zamanında, 1121 yılında yapılan savaşı kaybetmişler ve bundan sonra imparatorluk hizmetinde askeri görevler üstlenmişlerdir. Hemen bütün birliklerde, Anadolu’nun birçok garnizonunda Peçenek subay ve askerlerinin bulunduğuna dair kayıtlar vardır.
 • 12. yüzyılda Bizans’taki vergi toplama işlerinde yapılan haksızlıklar ve adalete duyulmaya başlanan güvensizlik, buna mukabil sultanın kendi hakimiyeti altına girenleri vergiden muaf tutacağını bildirmesinin yarattığı cazibe, sınırlarda oturan pek çok köylünün Türk topraklarına geçmesi ve Bizans halkı arasında Türkçenin yaygınlaşmasına yol açmıştır.

 

Bizans İmparatorluğu 89| Dördüncü Haçlı Seferi ve Konstantinopolis’te Latin Krallığı 5

Kutsal Emanetler

Çocukların ve denizcilerin koruyucusu olduğuna inanılan Demre Piskoposu Aziz Nicolas (Noel Baba) Patara doğumludur. Na’şı, 6. yüzyılda din adamlarını bir araya getiren Sinod’un toplanmasıyla ünlenen ve kutsal bir mekan haline gelen Anadolu’da Myra’da muhafaza edilirdi. 1087 yılında Barili denizciler tarafından buradan alınıp doğum yeri olduğu iddia edilen Bari’ye götürülmüştür. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Çocukların ve denizcilerin koruyucusu olduğuna inanılan Demre Piskoposu Aziz Nicolas (Noel Baba) Patara doğumludur. Na’şı, 6. yüzyılda din adamlarını bir araya getiren Sinod’un toplanmasıyla ünlenen ve kutsal bir mekan haline gelen Anadolu’da Myra’da muhafaza edilirdi. 1087 yılında Barili denizciler tarafından buradan alınıp doğum yeri olduğu iddia edilen Bari’ye götürülmüştür.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Azize Helena tarafından Kudüs’te keşfedildiğine inanılan Gerçek Haç, 7. yüzyılda İranlıların eline geçer. Bizans İmparatoru Herakleios (575?-641) tarafından geri alınır. 1187’de, Selahaddin Eyyubi’ye karşı savaşın kazanılmasını sağlaması için Haçlılar tarafından Hattin savaş alanına taşınır ama savaş kaybedilir, Haç da kaybedilir. Ancak sonraki yüzyılda bulunmuş olan sayısız parça günümüzde çeşitli kiliselerde muhafaza edilmektedir.
Aziz öldüğünde yapılan, en eskisi 529 yılına tarihlenen, birçok yapı evresi bulunan Demre’deki (Antalya) Aziz Nicolas Kilisesi’nin orijinali depremde yıkılmış, yerine daha büyük, belki de bazilika tipinde bir kilise yapılmıştır. Bu yapı üç neflidir. Sonradan bir nef daha eklenmiştir. Kilise, azizin yaşamını anlatan, 11.-12. yüzyıllara tarihlenen fresklerle bezelidir. 808 ve 1034 yıllarında Araplar tarafından yapılan tahribat, 1043 yılında IX. Konstantin Monomakhos ve eşi Zoe devrinde onarılmıştır. 12. yüzyılda yapıya ilaveler yapılmış, kilise tekrar onarılmıştır. Mimarisindeki en büyük değişiklik Ruslar tarafından yaptırılan onarımda meydana gelmiştir. Orijinal yapıya uymadığı hemen göze çarpan kubbelerin 1885’teki onarımda eklendiği kilise duvarındaki Rusça yazıtta anlatılmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Myra ve Noel Baba ören yerlerinde kazı ve restorasyon çalışmaları 2015 itibarıyla devam etmektedir. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Aziz öldüğünde yapılan, en eskisi 529 yılına tarihlenen, birçok yapı evresi bulunan Demre’deki (Antalya) Aziz Nicolas Kilisesi’nin orijinali depremde yıkılmış, yerine daha büyük, belki de bazilika tipinde bir kilise yapılmıştır. Bu yapı üç neflidir. Sonradan bir nef daha eklenmiştir. Kilise, azizin yaşamını anlatan, 11.-12. yüzyıllara tarihlenen fresklerle bezelidir.
808 ve 1034 yıllarında Araplar tarafından yapılan tahribat, 1043 yılında IX. Konstantin Monomakhos ve eşi Zoe devrinde onarılmıştır. 12. yüzyılda yapıya ilaveler yapılmış, kilise tekrar onarılmıştır. Mimarisindeki en büyük değişiklik Ruslar tarafından yaptırılan onarımda meydana gelmiştir. Orijinal yapıya uymadığı hemen göze çarpan kubbelerin 1885’teki onarımda eklendiği kilise duvarındaki Rusça yazıtta anlatılmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Myra ve Noel Baba ören yerlerinde kazı ve restorasyon çalışmaları 2015 itibarıyla devam etmektedir.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • İsa’nın haçına takılı olan üç çivinin (eller için iki, bir arada çivilenmiş ayaklar için bir) Helena tarafından İmparator Konstantin’e verildiğine inanılır. Efsaneye göre bir tanesi imparatorun savaş miğferine takılır, diğerinden atı için gem yapılır, üçüncü çivinin ise Roma’da Santa Croce in Gerusalemme Kilisesi’nde muhafaza edildiğine inanılır. Kutsal Gem, Milano Kilisesi’ndedir ve yılda iki kez cemaate gösterilir. Miğfere takılmış olan çivinin ne olduğu bilinmemektedir. Bir inanışa göre Monza Kilisesi’nde muhafaza edilen Demir Taç’ın içindedir.
 • Uzun süre Konstantinopolis’te muhafaza edilmiş olan Dikenli Taç, sonradan Fransa Kralı IX. Louis’ye verilmiş ve onun tarafından Paris’te yaptırılan Sainte Chapelle’e konmuştur. Başlangıçta düzinelerce dikenden oluşuyordu, ama bu dikenler yüzyıllar boyu çeşitli kilise, kutsal mekan ve seçkin insanlara dağıtıldığı için günümüze sadece kask şeklinde iç içe geçmiş dalları kalmıştır.
Aziz Nicolas, Sicilya, İtalya, Napoli, Bari, Freiburg, New York gibi yerlerin koruyucu azizi olarak kabul edilmektedir. Yortu günü 6 Aralık’tır. Aziz Nicolas Kilisesi’nin içi, Demre, Antalya. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Aziz Nicolas, Sicilya, İtalya, Napoli, Bari, Freiburg, New York gibi yerlerin koruyucu azizi olarak kabul edilmektedir. Yortu günü 6 Aralık’tır.
Aziz Nicolas Kilisesi’nin içi, Demre, Antalya.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

 • Dördüncü Haçlı Seferi’nden sonra Konstantinopolis’ten alınarak çeşitli yerlere dağılan kutsal emanetler arasında Meryem Ana’nın mantosu, İsa’nın sandaletleri, Vaftizci Yahya’nın giysisi, bazı dini belgeleri imzalamak için kullanılan İsa’nın kanını içeren bir küçük şişe, İncil’de anlatılan İsa ile Samiriyeli öyküsünün önünde gerçekleştiği kuyunun korkuluğu, ölümünden sonra İsa’nın bedeninin konduğu kaya, Süleyman’ın tahtı, Musa’nın asası, Herod’un öldürttüğü masum çocukların naaşları, İsa’nın Kudüs’e girerken bindiği eşeğin dışkısından bir parça, Bakire Odigitria’nın İncil yazarı Aziz Luka tarafından yapıldığına inanılan ikonası, insan eli tarafından yapılmadıkları için mucizevi sayılan ikonalar (acheropitas), üzerinde İsa’nın yüz hatları olan kumaş parçası (Mandilion) olduğuna inanılır. Eskiden Edessa’da (Urfa) muhafaza edilen Mandilion’un surlarda sergilendiği zaman şehri yenilmez kıldığına inanılırdı.
 • Önceleri Antakya’da bulunduğuna inanılan Aziz Marco’nun na’şı sonradan Venedik’e götürülmüştür.

(Bu bölüm tamamen Umberto Eco’nun Düşman Yaratmak kitabından alınmıştır.)

Aziz Nicolas Kilisesi’nin içi, Demre, Antalya. Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu

Aziz Nicolas Kilisesi’nin içi, Demre, Antalya.
Fotoğraf: Füsun Kavrakoğlu