Kategori arşivi: Eski Kültürler

Bizans İmparatorluğu 75 | Bizans’ta Şifa 2

12. yüzyıl Bizans el yazmasında haç şeklinde düzenlenmiş Hipokrat Andının metni. Fotoğraf:tr.vikipedia.org

12. yüzyıl Bizans el yazmasında haç şeklinde düzenlenmiş Hipokrat Andının metni.
Fotoğraf:tr.vikipedia.org

 • Hipokrat (MÖ 460-370) öğretilerine göre, hastalık dört bedensel sıvı (sarı safra, kara safra, balgam ve kan) arasındaki dengesizlik yüzünden ortaya çıkar. Bu salgıların, dört asal unsura denk gelen (ateş, toprak, su ve hava) iki çift birbirinin zıddı niteliği olduğu gibi (soğuk-sıcak, kuru-nemli), her sıvı belli bir mevsime ve bir huya (kanlı canlı, ağırkanlı, fevri ve melankolik) bağlanır.
  Kan baharda egemendir, sıcak ve nemlidir.
  Sarı safra yazın egemendir, sıcak ve kurudur.
  Balgam kışın egemendir, soğuk ve nemlidir.
  Kara safra sonbaharda egemendir, soğuk ve kurudur.
 • Hipokrat’a göre, bir sıvının aşırılığı veya bunların karışımı hastalıkla sonuçlanırdı. Solunan hava kavramı da sıvılarla yakından bağlantılıydı. Tedavi dengesizliği düzenlemeyi içerirdi.
 • Antikçağdaki hekimler mevsimsel olguları, insan sağlığını etkilediği düşünülen değişimleri anlamak için astronomi ile de ilgilenirler, gökteki ve yeryüzündeki olaylar arasındaki karşılıklı etkileşimi tespit etmeye çalışırlardı. Şifa, bir hastanın durumu değerlendirilirken gezegenlerin konumunun hesap edilmesini de içerir, ilaç ve tedaviler, yıldızların konumuna göre yapılırdı. Taşımaktan yarar sağlanan taş veya bitkiler olduğu gibi, hastalığı önlemek için uzak durulması gereken yiyecekler vardı.
 • Bizanslılar kozmik düzensizliklerin sebep olduğu hastalıkları etkisiz kılmak veya iyileştirmek için muskalar yaparlardı. Astroloji, iki geleneksel şifa yöntemi, tıp ve büyü arasında bir iletişim aracıydı. Hekimler bazen muska tavsiye ederdi. Özellikle erken Hıristiyanlık döneminde, bir mucize, hastalığı defetmek için bir muskaya nakşedilirdi. Muska kullanımının akılcı devaları tamamladığı düşünülürdü.
 • Bizans’ta, Tanrı’nın günahkar davranışları hastalık yoluyla cezalandıracağı fikri yaygındı.
 • Şeytani güçlere karşı  büyücüler, kutsal kişiler ve papazlar şeytan kovma ritüelleri yaparlardı, ayrıca şeytan kovma Bizanslıların kilise ritüellerine dahil edilmişti.
 • Özellikle akıl hastalıkları ve epilepsi şeytanın kişinin bedenini ele geçirmesi olarak düşünülüyordu. 11. yüzyılda insanların ruhlarının fiziksel başarısızlıklara bağlı olarak değişmesi konusunda epey çalışma yapılmış, beden ve ruh arasındaki yakın ilişkiye değinilmiş; bu dönemde ruha, felsefi ve teolojik açıdan büyük ilgi duyulmuştur.
 • 3. ve 4. yüzyıllardaki imparatorluk ideolojisi ve ona eşlik eden inanç sistemleri, güneş ve suyun hayat veren gücünü şifa ritüellerinin merkezine yerleştirmişti.
Abraksas betimli oyma işi kolye ucu, 3.-4. yüzyıl, altın montür içinde kanlı yeşim taşı. Bibliothéque nationale de France, Paris. Fotoğraf: Hayat Kısa, Sanat Uzun-Bizans’ta Şifa Sanatı, Pera Müzesi Yayını, 2015.

Abraksas betimli oyma işi kolye ucu, 3.-4. yüzyıl, altın montür içinde kanlı yeşim taşı.
Bibliothéque nationale de France, Paris.
Fotoğraf: Hayat Kısa, Sanat Uzun-Bizans’ta Şifa Sanatı, Pera Müzesi Yayını, 2015.

 • Geç antikçağda bütün Doğu dinleri güneş kültünü paylaşırdı. Ebedi güneş denen Abraksas, 3. ve 4. yüzyıllarda, büyülü taşların üzerine yapılan horoz başlı, yılan bacaklı, sol elinde kalkan, sağ elinde kırbacı ile betimlenen, varlığın güneş elementini zenginleştiren özelliğinden ötürü, 6. ve 7. yüzyıllarda tedavi amacı taşıyan taş muskaların üretiminde kullanılırdı.

 

 

Bizans İmparatorluğu 74 | Bizans’ta Şifa 1

Pera Müzesi’nin kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle açılan Hayat Kısa, Sanat Uzun-Bizans’ta Şifa Sanatı adlı sergi ile yayımlanan aynı adlı kitap çok zevkle okuduğum bir yayın oldu. Oradan özetliyorum.

Beden, Hıristiyanlıkta merkezi bir yere sahiptir. Hıristiyan öznenin kilisenin bedenine katılması, İsa’nın bedeninin Komünyon ’da tüketilmesiyle gerçekleşir. Bu, bedene olumlu muamele etmenin nedenidir. Cinsel arzu ve cinsel edime yönelik olumsuz tutum, bütünüyle, kutsal olduğu varsayılan bir bedende gerçekleşmesinden ötürüdür. Aynı nedenle, bedene iyi bakmak, şifa yollarını bulmak, iyi beslenmek de şarttır.

 • En geç 5. yüzyılda, Hıristiyan şifa pratiği ortaya çıkar ve kaynaklarda adı geçen ilk yer, İstinye’deki Mihail Kilisesi’dir. Hıristiyanlar da, kutsal ziyarete inanıyorlardı ve Yahudilikten devraldıkları gelenekleriyle rüyaların Tanrı’nın mesajlarının alınabileceği olası bir kanal olduğunu düşünüyorlardı. Ama rüyalar Tanrı yerine Şeytan tarafından gönderildiklerinde tehlikeli de olabilirlerdi. Hıristiyan dünyasında seçkin rüyalar-azizlerin, piskoposların, kralların gördüğü rüyalar iyiydi ve Tanrı’dan gelirdi. Seçkin olmayan rüyalar şüpheliydi. Pagan dünyasında, tapınaklarda, rüya konusunda uzmanlar ve tapınak rahipleri vardı. Hıristiyan dünyasında alt kademe ruhbanlar, hatta bazen kapıcılar açıklama yapmak üzere çağrılırdı çünkü çok sayıda hasta ve mucize görmüşlerdi. Hastadan başka birine de bir rüya gönderilebilirdi.
 • Aziz röliklerinin yakında olmasına önem verilirdi. Azizlerin rölikleri aracılığıyla da hastaları iyileştirebileceği düşünülürdü. Ama şifanın kaynağı, sadece azizin rölikleri değil, azizin kendisi ve Tanrı vergisi güçleri idi.
 • Meryem Ana’nın Hodegetria denen, Aziz Luka tarafından resmedildiğine inanılan ünlü ikonası, Palaiologoslar döneminde her Salı günü, hastalara şifa vermesi için geçit alayıyla taşınırdı. Papazlar inançlılara ikonaya değmiş pamuk parçaları dağıtırdı. Bunlar ikonanın mucizevi gücünün uzak mesafelerde de etkili olmasını sağlayabilecek muska gibi yadigarlardı.
 • Aziz ya da azizenin mezarının önünde diz çöküp dua etmek, yüzeyine sürünmek, yakınında uyumak veya mezarın üzerine asılı olan kandildeki yağı içmek ya da sürünmek; röliklere temas etmiş suyu içmek de bir başka şifa kültü tipi idi. Kutsal mekanlardan toplanan toza da şifalı özellikler atfediliyordu.
Azizler Kosmas ve Damianos kardeşler, İsa’dan aldıklarına inanılan mesleki araçları ile. Fotoğraf:www.byzantine-music.org.gr

Azizler Kosmas ve Damianos kardeşler, İsa’dan aldıklarına inanılan mesleki araçları ile.
Fotoğraf:www.byzantine-music.org.gr

 • İsa’nın şifa mucizeleri yüzyıllar boyu Bizans’ta çeşitli mecralarda resmedildi. İsa yeryüzündeki şifalarını Tanrı’nın gücüne bağladığı için, Bizans’ta şifa güçlerinin Tanrı’nın bir armağanı olduğu düşünülmüştür.
 • İkisi de tıp eğitimi almış olan azizler Kosmas ve Damianos kardeşlerin Konstantinopolis’teki mabetleri Kosmidion, 5. yüzyıldan imparatorluğun sonuna kadar şifa mahalli olarak kalmıştır. Kardeş azizler, hiçbir ayrım gözetmeden herkesi para almadan tedavi ediyorlardı, bu yüzden onlara Meteliksizler ismi takılmıştı. Bazı imparatorlar mabedi genişletmiş, güzelleştirmiştir. Kardeşlerin ölümlerinden sonra da mucizeler gerçekleştirdiğine inanılmıştır. Hastalar manastırın kilisesinin önündeki revakta gece uyurlarken, iki aziz tedavilerini, hastaların rüyasına girerek uygulardı. Sabah bir hasta iyileşmiş olarak uyanabilir veya iyileşmek için neler yapması gerektiğinin talimatını almış olabilirdi. Kosmidion ’da ayrıca bir hastane ve hekimler de vardı. Kosmidion, Ortodoks olmayan Hıristiyanlara, Yahudilere ve paganlara da açıktı.
 • Hastalar bu tip mekanlarda bazen haftalarca hatta aylarca kalırlardı. Bazılarına kişisel hizmetkarlar ve hekimler de eşlik ederdi. Bütün gece süren Cumartesi ayininden sonra yağ ve balmumundan yapılan merhem dağıtılırdı.
 • 5. yüzyılın sonlarında, Eyüp’te kurulan Kosmidion, Aziz Kosmas ve Damianos ile Silivrikapı’daki Meryem Ana Ayazması veya Balıklı Ayazma Konstantinopolis’teki en büyük şifa mekanlarıydı ve Bizans dönemi boyunca işlev gördü.
 • Şifanın betimlenmesi, genelde, uzanmış kutsayan bir el ile yapılırdı.
 • Betimlemelerde, İsa’nın şifa mucizeleriyle paralellikler taşıyan şifa sahneleri tercih edilirdi.
 • Bizanslı sanatçılar anlatıyı genellikle bir önce-sonra diptiği ile anlatmayı; aynı kişiyi hasta ve iyileşmiş olarak göstermeyi adet edinmişlerdi.
 • Ödem dışında, hastalıklara dair grotesk bir şey çizilmezdi.
 • Ortaçağ’da, fiziksel ve doğaüstü bağ, Bizans’ta birbirini besleyen akılcı ve ruhani şifa ile kendini gösterir. Deneysel tıp ile inanca dayalı şifa Bizans’ta yan yanadır.

 

Bizans İmparatorluğu 73 | Bizans’ta Cinsellik 2

 • Aziz Basileios, Nikephoros Gregoras ve İoannes Khrysostomos ile kuralları konan ilk kilise, yalnızca bir erkekle bir kadının tekeşli birlikteliğinde cinsel ilişkilere ve arzunun ifadesine izin verir.
 • Tensel günahların dereceleri vardır. Fahişelerle birlikte olma, eş aldatma, hayvanlarla cinsel ilişki, eşcinsellik; tümü de Kilise yasasına aykırıdır. Günah tektir ama cezalandırılması farklı farklıdır: Fahişelerle ilişki diğer tensel günahlardan daha az cezaya çarptırılır, çünkü bir başkasına zarar vermez. Eş aldatmaya, hayvanlarla ilişkiye, eşcinselliğe Kilise, önce aynı cezayı öngörüyordu; bu da Aziz Basileios’a göre on beş yıl, Nikephoras Gregoras’a göre ise on sekiz yıl komünyon dışında kalma cezasıydı. Kilise sonradan günahlar arasında bir fark gördü. Verilen cezalar ilgililerin sayısına, suçun tekerrür sayısına, partnerin toplumsal statüsüne ve günahkarın tövbesinin içeriğine göre değişirdi.
Etiyopya’daki Atsbeha Kilisesi’nde Adem ile Havva. Fotoğraf:Commons.wikimedia.org

Etiyopya’daki Atsbeha Kilisesi’nde Adem ile Havva.
Fotoğraf:Commons.wikimedia.org

 • 740 yılında III. Leon döneminde yayımlanan, Ekloga adlı Bizans medeni kanunu cinsel suçlarla ilgili yasalar da içeriyordu. Ekloga ve bundan kaynaklanan metinler zinayı kırbaç cezasıyla, eş aldatmayı burun kesmeyle, eşcinselliği ölümle ve hayvanlarla cinsel ilişkiyi hadım etmeyle cezalandırır. En hafif cezayı alan zina, evlilik kurumuna yönelik büyük bir tehdit olarak görülmüyordu. 8. ve 9. yüzyıllarda zinaya verilen cezanın önemli ölçüde hafifletilmiş olması, zinanın oldukça yaygın olduğu şeklinde yorumlanır. Zinanın gizli kaldığı sürece doğal ve kabul edilebilir olduğu konusunda Kilise ve laik toplum arasında zımni bir anlaşma var gibidir. Kilise ile ahlak ve terbiye literatürü yazarları eş aldatmayı sözlü olarak kınarlar.
 • Kilise’nin güçlü olduğu 10. yüzyılda eş aldatma ağır ceza alır. VI. Konstantin eşini aldattı, çünkü o “arzularını gemleyemeyen” biriydi. Gözleri kör edilerek cezalandırıldı.
 • İmparatoriçe Theophano, I. Nikephoros’u aldattığı ve onun öldürülmesinde rol oynadığı için sarayı terk etmek zorunda kaldı.
 • Oysa 11. yüzyılda eş aldatma serbest ve neredeyse aleni hale geldi. IX. Konstantin döneminde sarayda resmi kabul gördüğü bile söylenebilir. 12. yüzyılda da eş aldatma, evlilik dışı ilişki ve ensest aristokrasi içinde yaygındı ve bunlar, ensestle ilgili bazı istisnalar hariç cezasız kalıyordu. Aristokrasinin aşk entrikaları; I. Manuel’in ve I. Andronikos’un ensest ilişkileri, imparatorların peşlerinden her yere götürdükleri fahişeler tarihlerde ayrıntılarıyla anlatılır.
 • Eşcinsellik ve hayvanlarla cinsel ilişki doğaya aykırı edimlere giriyordu. Eşcinselin kendi hakiki doğasından saptığı düşünülürdü. Kilise yasalarına uygun cezalandırma, günahkarın eğitim düzeyini, bağışlama unsuru olarak kabul etmeye kadar varan 9. ve 10. yüzyıl pişmanlık belgelerinde önemli ölçüde yumuşatılmıştı. Oysa I. Justinyen döneminde, yüksek mevkideki eşcinseller hadım edilme ve ölüm cezasına çarptırılıyordu. Eşcinsellik, “Tanrının nefret ettiği” iğrenç bir arzu olarak görülür, sodomistlerin ruhunun ölümden sonra hayvan halini aldığına inanılırdı.
 • Hayvanlarla ilişkiye giren kişinin 20 yaşın üstünde ya da altında olmasına, evlilik durumuna, günahın tesadüfen işlenip işlenmediğine bağlı olarak farklı cezalar saptanırdı. Yaşlılar, evliler, mevki sahibi olanlar için ceza daha sertti: 25 yıl ya da ömür boyu ceza. Nikephoros Gregoras, hayvanlarla cinsel ilişkiyi, eşcinselliği ve eş aldatmayı, başkasının mülküne yönelik olduklarından ciddi bir suç olarak kabul ederdi.
 • Aziz Basileios’a göre, çokeşlilik insan doğasına aykırıdır. VI. Leon’un dördüncü evlilik akdi mahkum edildi. Sefahat, sapkınların kızları ve kız kardeşleriyle birleşmelerini ifade etmek için olduğu gibi fuhuş ve eşcinselliği nitelemek için de kullanılırdı. Dördüncü evlilik de sefahat olarak nitelendirildi.
 • Tutkulu aşkın, tensel günahlara sürükleyebilen ve kurumlar için bir tehdit oluşturabilen şeytanın eseri olduğu düşünülürdü. Tutkulu aşk, genellikle kadınlara atfedilen bir cinsel sapma idi. Kadınlar, kaynaklarda, çoğu zaman, “arzuları doyumsuz” varlıklar olarak betimlenir. Şehvet şeytanının kadınlara kolaylıkla hakim olduğu ve yönettiği düşünülürdü. Yaşlı İmparatoriçe Zoe’nin genç ve yakışıklı IV. Mikhael’e aşkı, çağdaşlarının gözünde, büyük ölçüde ruhuna şeytan girmiş olmasına bağlı görülmüştür.
 • Bizans’ta kadın cinselliği çok daha tehdit edici bulunmuş, çocukların meşruluğu gibi her türlü kurumu tehlikeye attığı düşünülmüştür. Eşini aldatan kadını cezalandıran yasalar daima daha sert olmuştur.
 • Cinsel anormalliğin cinlerce kışkırtıldığı düşünülürdü.
 • Kimi ruhbanlar evlilik çerçevesinde bile olsa cinsellikten rahatsız oluyorlardı. 13. yüzyılda erkeğin karısıyla üremek için değil, yalnızca zevki için yatmasının günah olduğunu öne süren ahlakçılar olmuştur.
 • Kilise’nin temel hedefi evlilik kurumunu denetlemekti. Bu kurum sayesinde politik ve toplumsal ittifaklar imzalanmış, mülkiyet intikali sağlanmıştı. Bu çaba 10. yüzyılda başlamış ve 11. yüzyılda gelişmiştir. Evlilikle ilgili yasalar çıkarıldıkça patrikler, din işleri kurulları, Kilise hukukçuları fiili cinsel davranışa daha az dikkat ettiler, insan doğasını denetlemekle daha az ilgilendiler. O dönemde eşcinseller yakılmıyordu, daha ileride Rönesans Avrupası’nda yapıldığı gibi sapıklıklara zulüm uygulanmıyordu.

 

 

Bizans İmparatorluğu 72 | Bizans’ta Cinsellik 1

 • Her toplum özel yaşamın cinsel edim ve evlilik kurumunu denetlemeye çalışır. Hangi cinsel davranışın kabul edilebilir ya da kabul edilemez;  normal ya da anormal olduğu hakkında her toplumun kendine göre bir değerlendirmesi vardır ve bu düşünceler zaman içinde değişir. Ayrıca, farklı toplumsal grupların bu konuda değişik görüşleri olabilir.
 • Kamusal ve özel ahlak anlayışının asıl hakemi Kilise’dir. Ama Kilise’nin de dönem dönem farklı kaygıları olur ve tek ses olarak görüş belirtmez. Patrik ve din kurulları bir dizi davranış kuralı üzerinde ısrar ederken, keşişler, papazlar ve azizlerin yaşam öykülerini yazanlar başka kuralları öne çıkartır. Bazı kuralların genel ve sürekli bir kapsamı varken diğerleri değişime uğrardı.
 • Devlet, kamu ahlakının ikinci yargıcıydı; müdahaleleri yasa gücünde olduğundan zorlayıcıydı.
 • Kilise ve devlet kimi zaman hemfikir oluyor, kimi zaman ise çatışıyordu.
 • Roma İmparatorluğu’nun başlangıcından beri laik ve dini kamusal otorite, cinsel davranışın birçok yanını kurala bağlama çabasındaydı. Bazı davranışlar doğal, gerekli ve iyi kabul edilmişken, başka davranışlar doğaya aykırı, yararsız, sapkın, ayıp, gayri meşru görülüyordu.
Adem ve Havva, detay, Lucas Cranach the Elder, (1528). Fotoğraf:www.artbible.info

Adem ve Havva, detay, Lucas Cranach the Elder, (1528).
Fotoğraf:www.artbible.info

 • Doğaya aykırı davranan imparator olduğunda, yapılan düzenleme, aykırılık, onun otoritesini hiç etkilemiyordu. Tövbe ve itiraf, cezayı ortadan kaldırabiliyordu.
 • Kilise’ye göre, tensel arzu baştan beri güven uyandırmamıştı, denetlenmesi ve meşrulaştırılması gerekiyordu. 4. yüzyılda ve takip eden dönemlerde Kilise insan doğasına ve cinselliğine hakim olmaya çalıştı.
 • Devlete göre, evlilik ve üreme sürekli bir kaygı konusuydu. 11. yüzyıl sonu ve 12. yüzyıl başında evlilikle ilgili çıkarılan yasalarda artış olmuştu.
 • 8. ve 9. yüzyıllar arasında Kilise, cinsel arzunun kaçınılmazlığını kabul etmiş ve evliliği önermişti. Evliliğin hedefi hem üreme hem de cinsel arzunun denetimli tatminiydi. Ancak bakireliğin erdemleri ile evliliğin erdemleri arasında kalıcı bir karşıtlık vardı. Kilise, evliliği, kendi etkisi altına almaya çalıştığı bir kurum olarak benimsemiş ve cinsel faaliyeti de bu kurumun sınırları içine kapatmaya çalışmıştı.
 • Kilise’ye göre cinsel faaliyet, bir erkekle bir kadının, uygun bir yaşta, kendilerinin ve ebeveynlerinin onayıyla akdedilerek ve engel görülmeyerek, tekeşli bir evlilikle bir araya gelmeleri durumunda kabul edilebilirdi. Bu çerçeve dışında cinsel arzu ifade edilmemeliydi.
 • 10. yüzyılın başına kadar, evlilik konusunda, Kilise de en az devlet kadar etkiliydi.
 • Orta dönem Bizans Kilisesi cinsel arzuyu genellikle insanın doğal bir özelliği olarak, cennetten düşüş sonrası insan doğasının içkin bir özelliği olarak kabul ediyordu.
 • Oysa manastır erbabına göre tensel istek şeytan işiydi.
 • Doğallık ve doğaya uygunluk kavramı Bizans’ta karmaşık bir kavramdı: Toplumsal statüye ve yaşa bağlı özel bir “doğa” vardı. Bir imparator için “doğal” olan şey, tebaası için elbette doğal değildi. Bir kadın için doğal olan şey, bir erkek için doğal olandan farklıydı. Gençler için doğal olan yaşlılar için doğal değildi.
 • Ayrıca, evlilik dışı ilişki günahının kibir günahından daha az önemli olduğu kabul ediliyordu. Eş aldatma günahı, doğaya uygundu.

 

Bizans İmparatorluğu 71 | Bizans’ta Tiyatro ve Müzik

 • Roma’da komedide siyasal hiciv yapılır, açık saçık hareketler, sözler söylenir, Hıristiyanlarla dalga geçilirdi. Din adamları tarafından tiyatroya “şeytanın kilisesi” deniyordu.
 • Yeni Roma Patriği, tiyatroyu kapatırsak siyasi rahatsızlıkları ortadan kaldırmış oluruz; barbarlar mutludur, çünkü tiyatroları yoktur, diyordu. Oyunları paganlar savunuyordu. Paganizmin son kalesi tiyatroydu. Devletin tutumu ise imparatora göre değişiyordu. 6. yüzyılda Bizans tiyatrosunda antik gelenek bitti: Pazar günü tiyatroya gitmek, dans eden kadınları izlemek günahtı. Oyuncunun Hıristiyan olduğu anlaşılırsa cezalandırılır, hatta bazen sahnede öldürülürdü. Oyuncuların saç modelinin taklit edilmesi bile günah sayılırdı. Tiyatrocular Hıristiyan mezarlarına gömülmezdi. Ayrıca tiyatrolar halkı eğlendirerek son hesap gününü unutturuyorlardı. Sahneye konan oyunlarda din adamlarının küçük düşürülme ihtimali de vardı.
 • Görkemli ziyafetlerde müzisyenler, pantomimçiler konukları eğlendirirdi.
 • İkonalarla tapınma ve röliklerle alay edildiği, ikonaların kırıldığı İkonaklazma Dönemi’nin (726-842) imparatorları sanata değer vermiyorlardı ama tiyatroyu seviyorlardı, bu dönemde tiyatro canlandı. Tiyatrolardaki resim ve heykellere dokunmadılar. Bir dramayı Aya Sofya’nın içinde bile sergilediler, Elia’nın göğe yükselişi kubbede canlandırıldı. Alevler saçan araba tekerleri ile araba iplerle kubbeye çekildi. Surların tamiri için gerekli para bu dönemde tiyatrodan toplandı.
Dansçı desenli sırlı seramik tabak. 13. yüzyılın ilk yarısı, Kıbrıs. Benaki Museum, Atina, Yunanistan. Fotoğraf: Byzantium, Robin Cormack ve Maria Vasilaki, Royal Academy of Arts, 2008.

Dansçı desenli sırlı seramik tabak. 13. yüzyılın ilk yarısı, Kıbrıs.
Benaki Museum, Atina, Yunanistan.
Fotoğraf: Byzantium, Robin Cormack ve Maria Vasilaki, Royal Academy of Arts, 2008.

 • Büyük tiyatro, Aya İrini’ye yakındı. Galata’da ikinci bir tiyatro, Justinyen tarafından yaptırılmıştı. Ayvansaray’da, Vlaherna’da bir tiyatro daha vardı. Antakya’da ise beş tiyatro vardı. Depremlerden  de bu tiyatrolarda oynanan ‘ahlaksız oyunlar’ sorumlu tutulmuştu. 11. yüzyıldan sonra mum ışığında gölge oyunları gözde oldu.  Karagözis adı ile Yunanistan’da da Karagöz ile Hacivat  vardır.
 • Bir de sözsüz oynanan pantomim vardı, ama halk tarafından pek tutulmazdı.
 • Müzik aletinin dini açıdan tartışmalı bir konumu vardı. Müzik aleti çalmak günah sayıldığı için Ortodoks Kilise müziği vokaldir.
 • Ama, saray müziği farklıydı.
 • İlk yapımı Eski Mısır’da, tahminen MÖ 150’li yıllarda, su gücüyle çalışan org, MS 3. yüzyılda su basıncının yerini hava basıncına bıraktığı orglar yapılmış, Roma İmparatorluğu döneminde kullanımı yaygınlaşmıştı. Org, ilk olarak, tiyatro ve sirklerde, dindışı müzik çalgısı olmuştu.
 • Bizans sarayında hava ve suyla çalışan büyük orglar vardı.
 • Müzik hamamlarda da yaygındı.
 • Sarayda ziyaretçiyi etkilemeyi amaçlayan yaprakları altın ve gümüşten ağaçlar, değerli taşlardan yapılmış öten kuşlar, çalan orglar, ziyaretçi girince yükselen bir taht olduğu söyleniyor.
 • Bazı hamamlarda yer alan bu bir nevi robotların ibriklerden su döktüğü de bir başka rivayet.
 • Aşık atmak ve zar oyunları sevilirdi, masa oyunları bütün toplum tabakalarında yaygındı. Masa oyunlarının en iyi bilineni tavlaya benziyordu.